หลักสูตร การใช้ QC 7 TOOLS แก้ไขปัญหาที่หน้างาน(ภาคปฏิบัติ) QC 7 TOOLS FOR PREVENTIVE AND CORRECTIVE ACTION ( 4 มี.ค.63)

หลักสูตร การใช้ QC 7 TOOLS แก้ไขปัญหาที่หน้างาน(ภาคปฏิบัติ) QC 7 TOOLS FOR PREVENTIVE AND CORRECTIVE ACTION 4 มี.ค.63

การควบคุมคุณภาพในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม มักพบปัญหาว่าพนักงานและบุคคลากรที่หน้างานไม่สามารถหาสาเหตุที่แท้จริงหรือ ROOT CAUSE และไม่เข้าใจการวิเคราะห์CORRECTIVE ACTION และ PREVENTIVE ACTION เพื่อให้ปัญหาเหล่านั้นได้รับการแก้ไขได้ตรงจุด ซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปและได้เกิดเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพและวิเคราะห์ปัญหาอยู่หลายวิธี เช่น QC STORY , QCC (QUALITY CONTROL CIRCLE),WHY WHY ANALYSIS, และ QC 7 TOOLS หรือเครื่องมือจัดการคุณภาพ 7 ชนิด ซึ่งเป็นเครื่องมือทางสถิติอย่างง่ายๆ ที่สามารถนำมาช่วยในการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง เป็นระบบและเป็นขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ค้นพบปัญหาที่แท้จริงจากข้อมูลที่มีอยู่เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในกระบวนการผลิตนั้นๆ ด้วย การลดปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหาที่ถูกต้อง ถือเป็นหน้าที่ของพนักงานและผู้บริหารทุกคน ดังนั้น ทุกคนต้องมีความรู้ จิตสำนึก การสังเกต หาสาเหตุ และหาแนวทางแก้ไขป้องกัน เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ซึ่งเป็นหนทางที่ใช้ในการปรับปรุง เพื่อช่วยในการเพิ่มผลผลิตขององค์กรให้ยั่งยืน

 ซึ่งท้ายที่สุดเมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้ QC 7 TOOLS แล้วมาประยุกต์ใช้กับหลักการของPDCA ร่วมกับ QC STORY ก็จะทำให้เกิดการระดมสมองเพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างCORRECTIVE ACTION และ PREVENTIVE ACTION ได้อย่างถูกต้องอีกด้วย

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไรให้กับบริษัท

เพื่อทราบถึงเครื่องมือจัดการคุณภาพ ทั้ง 7 ชนิด หรือ QC 7 TOOLS

เพื่อรู้แนวทางการประยุกต์ใช้ WHY WHY ANALYSIS, FISH BONE DIAGRAM และการใช้BRAINSTORMING

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างแนวคิดในการดำเนินกิจกรรม QCC อย่างเป็นระบบ

เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ

เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่ม

เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี

เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

หัวข้อการอบรม 09.00-16.00

-องค์ประกอบของธุรกิจ ต้นทุน กำไร และรายได้

– การลดต้นทุนการผลิต จากการทำงานประจำวัน

– การมองปัญหาของแต่ละบุคคล

– ความเป็นมาและความหมายของระบบคุณภาพ

– เรียนรู้การใช้เครื่องมือ QC 7 TOOLS ในการวิเคราะห์รากเหง้าปัญหา

– การวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ WHY WHY ANALYSIS, FISH BONE DIAGRAM และการใช้BRAINSTORMING

– แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

– เปิดมุมมองใหม่ของแนวคิดของการแก้ไขปัญหาแบบต่างๆ

– เรียนรู้ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาผ่านการระดมสมอง (SMALL GROUP ACTIVITY)

รายละเอียดการบรรยาย

  กิจกรรมสร้างความร่วมมือ

  เปิดรูปภาพแต่ละรูปและตั้งคำถาม กับภาพที่เปิดเป็นภาพเชิงซ้อนที่สามารถมองได้เป็นหลายรูปแบบ ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการใช้ความคิดในการสังเกต จดจำ และวิเคราะห์

  กล่าวถึงหัวข้อกิจกรรมที่ทำมาก่อนหน้านี้ และนำเข้าสู่การอบรม QC 7 TOOLS โดยยกตัวอย่างการวิเคราะห์ปัญหาแบบไม่มีหลักการ และการวิเคราะห์ปัญหาแบบ QC STORY

  เรียนรู้การใช้ QC 7 TOOLS ในการแก้ไขปัญหา

  1. กราฟ (GRAPH)
  2. แผ่นตรวจสอบ (CHECK SHEET)
  3. แผนภูมิพาเรโต (PARETO DIAGRAM)
  4. ผังแสดงเหตุและผล (CAUSE& EFFECT DIAGRAM)
  5. ฮีสโตแกรม (HISTOGRAM)
  6. แผนภูมิควบคุม (CONTROL CHART)
  7. ผังการกระจาย (SCATTER DIAGRAM)

     เปิดมุมมองใหม่ของแนวคิดของการแก้ไขปัญหาแบบต่างๆ

  ข้อแตกต่างและการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ WHY WHY ANALYSIS, FISH BONE DIAGRAMและการใช้ BRAINSTORMING

กิจกรรมกระตุ้นผู้เข้ารับการอบรม

  ให้แต่ละกลุ่มนั่งรวมกันหลังได้รวมตัวก่อนพักเที่ยง โดยวิทยากรถามชื่อกลุ่มและใครเป็นหัวหน้ากลุ่ม เลขากลุ่ม และจำนวนสมาชิก

  ข้อดีของการทำกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ

  เรียนรู้การใช้เครื่องมือ QC 7 TOOLS ในการวิเคราะห์รากเหง้าปัญหา

  แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

  ขั้นตอนการจัดทำกลุ่มคุณภาพ QCC (SMALL GROUP ACTIVITY)

  WORKSHOP1ระดมสมอง BRAINSTORMING การฝึกเขียนลำดับขั้นการทำงานและการวิเคราะห์จากงานตัวอย่าง เพื่อปรับปรุงการทำงาน

  WORKSHOP2การฝึกคาดการณ์ต่อผลลัพธ์ที่ได้ ก่อนการแก้ไข

ฝึกการใช้ QC 7 TOOLS ด้วยการระดมสมอง

  WORKSHOP3ระดมสมอง BRAINSTORMING (ให้ผู้เข้าอบรมผลิตสินค้าตัวอย่าง เพื่อช่วยกันวิเคราะห์ปัญหา) ธรรมชาติของกระบวนการผลิตและหลักการในการแก้ไขปัญหาคุณภาพ

  WORKSHOP4 การนำเสนอผลงาน ของผู้เข้าอบรม

  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถามตอบ

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

สถานที่อบรม:  โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929,

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id :0988209929

Scheduled Public PUBLIC ด้านอุตสาหรกรรมการผลิต และโรงงาน