หลักสูตร พัฒนาทักษะสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่ยุค 4.0 19 มีนาคม 2563

หลักสูตร พัฒนาทักษะสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่ยุค 4.0 19 มีนาคม 2563

หลักการและเหตุผล (Introduction)

โลกการทำงานปัจจุบันก้าวมาสู่ยุค 4.0 ที่มีการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคมมากมาย ในฐานะพนักงานในองค์การที่มีบทบาทเป็นหัวหน้างานในยุคนี้  หัวหน้า มิใช่ มีหน้าที่แค่เพียงบริหาร ดูแล ควบคุมงาน แต่ผู้เป็นหัวหน้างานต้องมีทักษะการเป็นผู้บริหารงานที่ดีในหลายๆด้าน เช่นทักษะความสามารถในงาน ทักษะความสามารถทางด้านคน ทักษะความสามารถทางความคิดและตัดสินใจ นอกจากนั้นทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทำงานที่รวดเร็ว ประสิทธิผลดีขึ้น ก็เป็นส่วนหนึ่งในทักษะที่จำเป็นของหัวหน้างานยุคนี้ การเรียนรู้ทักษะใหม่ได้อย่างรวดเร็ว จะเป็นความเปรียบเทียบทางการแข่งขันทางธุรกิจขององค์การ

วัตถุประสงค์  (Objective)

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้บทบาทของคุณลักษณะและหน้าที่ของหัวหน้างานยุคใหม่

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจทักษะสำคัญที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างานในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และแนวทางการพัฒนาเพื่อวางแผนในการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นหัวหน้าที่สามารถพัฒนาตนเองและทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

หัวหน้างาน ผู้จัดการ

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

 1. การบริหารงานบนโลกแห่งความเปลี่ยนแปลง ณ ปัจจุบัน สิ่งที่ควรรู้เพื่อเตรียมรับมือ

 

 1. คุณลักษณะและหน้าที่สำคัญของหัวหน้างานยุคใหม่

 

 1. .ทักษะสำคัญของหัวหน้างานเพื่อเป็นบริหารงานที่ดีแบ่งเป็น 3 กลุ่ม
  • ความสามารถทางด้านเทคนิค
  • ความสามารถทางด้านคน
  • ความสามารถทางด้านการคิดและตัดสินใจ

3.4 ทักษะใหม่ด้านอื่นๆที่จำเป็นต่อการรับมือกับยุค 4.0 และยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

Workshop

4.วิเคราะห์ทักษะที่เป็นจุดแข็งของแต่ละบุคคลแนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะแต่ละกลุ่มของหัวหน้างาน

5.หัวหน้าอย่างไหนที่ลูกน้องอยากทำงานด้วย

6.รู้จักลูกน้องหลากสไตล์และแนวทางการบริหารความสัมพันธ์และบริหารผลงาน

Workshop การฝึกทักษะหัวหน้างาน

7.การสร้างและพัฒนาทีมงานเพื่อนำไปสู่ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ

8.สรุปการเรียนรู้

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

9.00 – 17.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 1. บรรยาย และเรียนรู้ผ่านการอบรมและทดสอบ Role Play เพื่อแก้ไขสถานการณ์ พร้อมทั้งการ Discussion ในกลุ่ม
 2. การทบทวนประเด็นการเรียนรู้ผ่าน WORKSHOP พร้อมให้ผู้เข้าอบรมสรุปความเช้าใจด้วยตนเอง

วิทยากร

อ.ชัญญชิตา ศรีชัย

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

สถานที่อบรม: โรงแรมโกลด์ออร์คิด วิภาวดี

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929,

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

www.tesstraining.com