หลักสูตร หลักเกณฑ์สำคัญและ แนวปฏิบัติในการ นำเข้า-ส่งออก (Fundamental Principles and Practices in Import-Export) 17 มีนาคม 2563

หลักสูตร หลักเกณฑ์สำคัญและ แนวปฏิบัติในการนำเข้า-ส่งออก (Fundamental Principles and Practices in Import-Export) 17 มีนาคม 2563

การนำเข้าสินค้า (Import) และ การส่งออกสินค้า (Export) เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญของกการค้าระหว่างประเทศ (International Trade) เนื่องจากการส่งออกสินค้า (Export) และการนำเข้าสินค้า (Import) เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้การใช้ และการจัดสรรทรัพยากรของประเทศต่าง ๆ เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และอำนวยประโยชน์ต่อประเทศที่ทำการค้าระหว่างประเทศ  ดังนั้นผู้ส่งออกและผู้นำเข้าสินค้าควรมีมีความรู้และความเข้าใจหลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า และส่งออก ให้เข้าใจอย่างดี

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

หลักสูตรนี้ มุ่งให้ผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้โดย :

รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการขนส่งทางทะเล ประเภทสินค้าที่ขนส่งทางทะเล การบรรทุกสินค้าด้วย container รวมทั้งความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบและรับมอบสินค้าทางทะเล

รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศ ประเภทของสินค้าที่ขนส่งทางอากาศ การบรรทุกสินค้าทางอากาศ รวมทั้งความรับผิดชอบของผู้ที่  เกี่ยวข้องกับการส่งมอบและรับมอบสินค้าทางอากาศ 

รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบการชำระเงินการค้าระหว่างประเทศ (International Payment System) เงื่อนไขการชำระเงิน (Terms of                         Payment) รวมทั้งกฎเกณฑ์ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ (International Commercial Terms : INCOTERMS) รวมทั้งการเปรียบเทียบระหว่าง INCOTERMS 2020 และ INCOTERMS 2010

รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสาร (Shipping Documents) เพื่อใช้ประกอบผ่านพิธีการศุลกากร และกฎหมายศุลกากรปัจจุบัน

หัวข้ออบรม

เรียนรู้เปรียบเทียบ INCOTERMS 2020 กับ INCOTERMS 2010

ค่าใช้จ่ายในแต่ละ Shipment

         > การส่งออกสินค้า 

         > การนำเข้าสินค้า

การขนส่งสินค้าทางทะเล

         > ประเภทสินค้าที่ขนส่งทางทะเล

> การบรรทุกสินค้าทางทะเลด้วย Container

> ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบและรับมอบสินค้าทางทะเล

> ปัญหาที่มักพบในการทำงานและแนวทางแก้ไขที่แนะนำ

การขนส่งสินค้าทางอากาศ

>  ประเภทสินค้าที่ขนส่งทางอากาศ

>  การบรรทุกสินค้าทางอากาศ

>  ความรับผิดขอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบและรับมอบสินค้าทางอากาศ

การประกันภัยการขนส่งสินค้าเพื่อการค้าระหว่างประเทศ 

การชำระเงินค่าสินค้าเพื่อการค้าระหว่างประเทศ

Advance Payment  ปัญหาที่มักพบในการทำงานและแนวทางแก้ไขที่แนะนำ

>  Open Account  ปัญหาที่มักพบในการทำงานและแนวทางแก้ไขที่แนะนำ

>  Bill for Collection ปัญหาที่มักพบในการทำงานและแนวทางแก้ไขที่แนะนำ

>  Letter of Credit ปัญหาที่มักพบในการทำงานและแนวทางแก้ไขที่แนะนำ

การตรวจสอบเอกสาร (Shipping Documents) เพื่อใช้ประกอบผ่านพิธีการศุลกากรและ                                                    

กฎหมายศุลกากรปัจจุบัน)  พร้อมประเด็นปัญหาที่มักพบในการทำงานและแนวทางแก้ไขที่แนะนำ

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

 

วิธีการเรียนรู้ :

บรรยายอย่างย่อและซักถาม

อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

การระดมสมอง และคำแนะนำเพื่อปรับใช้

กรณีตัวอย่าง พร้อมคำแนะนำ

 

ดร.ชำนาญ เงินดี

วิทยากรและที่ปรึกษาด้าน การค้าระหว่างประเทศ (International Trade) การให้บริการทางการเงินการค้าระหว่างประเทศของธนาคารพาณิชย์ (Trade Finance) รวมทั้งการบริหารจัดการองค์กรในภาพรวม และการพัฒนาองค์กร การจัดการเชิงกลยุทธ์องค์กร                     ด้านการบัญชีและการเงิน และ                     การจัดซื้อจัดหา

 

กลุ่มเป้าหมาย :

 เจ้าของธุรกิจขนาด SME    

 ผู้จัดการฝ่าย/แผนก

 หัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่

 ผู้สนใจทั่วไป

ราคาบุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

วิทยากรมืออาชีพ อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661