Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การบริหารและพัฒนาระบบธุรการสมัยใหม่ อบรม 10 สิงหาคม 65 อ.ประภาภรณ์

 • เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การบริหารและพัฒนาระบบธุรการสมัยใหม่ อบรม 10 สิงหาคม 65 อ.ประภาภรณ์

 • พนักงานธุรการ…ผู้ช่วยที่สำคัญภายในองค์กร

 • การสื่อสาร…ประสานงาน…เป็นสิ่งสำคัญของฝ่ายธุรการ

 • หมดปัญหา…การจัดระบบงานที่ซํ้าซ้อน

 • วิธีการจัดลําดับงานและความสําคัญในการทํางาน

 • เทคนิค…การประสานงานภายในและภายนอกองค์กร

 • ปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาในงานธุรการ

 

ในการทํางานในองค์กรนั้น ตําแหน่งงานที่มีความสําคัญและถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักของความสําเร็จคือ ตําแหน่ง “ADMIN” เพราะอยู่ในตําแหน่งงานที่อยู่ตรงกลางต้องประสานงานและประสานประโยชน์ระหว่างผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้า ถึงแม้องค์กรจะมีโครงสร้างและวางระบบไว้ดีเพียงใดแต่หากไร้ซึ่ง ADMIN ที่มีประสิทธิภาพก็ย่อมทําให้องค์กรไม่สามารถบรรลุเป้าหมายและเกิดผลกระทบกับทุกภาคส่วนตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาพนักงาน ADMIN ให้มีทักษะและเทคนิคการสื่อสาร มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อทําให้งานสําเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

         หลักสูตรนี้จะทําให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงความสําคัญของการเป็นพนักงาน ADMIN ที่ได้รับการยอมรับของทุกฝ่ายและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาคุณสมบัติของการเป็นสุดยอด ADMIN เช่น การสร้างเจตคติเชิงบวก การพัฒนาด้านบุคลิกภาพ ทักษะการสื่อสารภายในองค์กร จิตวิทยาในการทํางาน ทักษะการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา อันจะทําให้ผู้เข้าอบรมเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงานและปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งนี้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. ทราบถึงบทบาท และแนวทางการบริหารงานธุรการยุคใหม่

 2. สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบงานธุรการทั้งในด้านเอกสาร การรายงาน และการสื่อสารในองค์กร

 3. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ปัญหาและระบบงานแต่ละด้านเพื่อการพัฒนาได้

 4. เพื่อปรับทัศนคติและเสริมสร้างคุณค่าของสายงานธุรการ

 

เนื้อหาการบรรยาย

       – ครบเครื่องเรื่องระบบการทํางานของ ADMIN อย่างมืออาชีพ

    –บทบาท หน้าที่ และความสำคัญของสายงานธุรการ

    –การกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบในสายงานธุรการ

    –เทคนิคการจัดการสาหรับผู้บริหารสายงานธุรการ

    –เทคนิควิธีการรับมือเมื่อต้องทํางานหลากหลายให้สําเร็จในเวลาใกล้กัน

    –การพัฒนาตนเอง

    –คุณสมบัติที่ดีของพนักงานในการบริหารงานธุรการ

    –มาตรฐานการเสริมสร้างภาพลักษณ์ผู้ปฏิบัติงาน

    –การสร้างความประทับใจ

    –การพัฒนาบุคลิกภาพ

    –การพัฒนาการสอสารให้มีประสิทธิภาพ

    –เทคนิคการประสานงานภายในและภายนอกองค์กร

    –การพัฒนาระบบงานธุรการยุคใหม่

    –ด้านสํานักงาน

    –การจัดระเบียบงาน

    –เอกสาร-ระบบรายงาน

    –การสอสารและประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในองค์กร

    –การวิเคราะห์ปัญหาระบบงานและวิธีการแก้ไขปัญหา

    –ฝึกปฏิบัติ : วิเคราะห์ระบบงาน

 

รูปแบบการเรียนรู้

    –การบรรยายแบบมีส่วนร่วม 60% 

    –กิจกรรมและ WORKSHOP 40% 

 

วิทยากร  อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสทธิ์

ราคาเพียงท่านละ 3,900บาท

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง 

ลงทะเบียน 2ท่าน ท่านละ3,500บาท

ลงทะเบียน 3ท่าน ท่านละ3,000บาท

ลงทะเบียน 4ท่าน ขึ้นไปท่านละ2,900บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1)เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2)ใบประกาศผ่านการอบรม

3)อาหารเบรก2มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

โรงแรมโกลด์ ออร์คิด 

ชื่อห้อง Sapphire  กดลิฟท์ ชั้น M  Gold Orchid Bangkok

375 Vibhavadi Rangsit Rd. (nr. Sutthisan Intersection) พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย 

แผนที่ โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
ถ.วิภาวดีรังสิต (แยกสุทธิสาร) กรุงเทพฯ

Gold Orchid Bangkok Hotel 

ตั้งอยู่ใกล้ตลาดนัดจตุจักรยอดนิยมและอยู่ใกล้จุดเชื่อมโยงการคมนาคมประเภทต่าง ๆ เช่น สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสะพานควายและสถานีเอ็มอาร์ทีสุทธิสารซึ่งต่างอยู่ห่างจากโรงแรมเป็นระยะทาง 2 กม. โดยประมาณ

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

ติดต่อEmail: Inwtraining.sale@gmail.com

Tel: 098-820-9929คุณกุ้ง

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

http://www.tesstraining.com

WWW.ALLThaiTraining.com

รวมประกาศฝึกอบรม

หากสนใจหลักสูตรนี้เป็น In house training สอบถามใบเสนอราคาได้ที่Email.inwtraining.sale@gmail.com

Scheduled Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ