เปิดรับสมัคร หลักสูตร  ทักษะการทำงานกับผู้อื่นให้ประสบความสำเร็จ  Collaboration Skill: Work together for the best results อบรม 27 ม.ค.66

เปิดรับสมัคร หลักสูตร  ทักษะการทำงานกับผู้อื่นให้ประสบความสำเร็จ  Collaboration Skill: Work together for the best results อบรม 27 ม.ค.66

หลักการและเหตุผล

          ปัญหาการเติบโตขององค์กร ส่วนใหญ่มักเป็นเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ เช่น พนักงานไม่ร่วมมือร่วมใจในการทำงาน ต่างคนต่างทำ เพื่อให้งานในหน้าที่ หรืองานในหน่วยงานของตนประสบความสำเร็จ แต่ขาดการมองภาพองค์รวม และความสมัครสมานสามัคคี เพื่อนำองค์กรไปสู่เป้าหมายและทิศทางการทำงานแห่งความสำเร็จร่วมกัน

          รากของปัญหา เกิดจากพนักงานขาดทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น หรือ Collaboration Skill ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นมากต่อการทำงานเป็นทีม การทำงานบนความแตกต่างหลากหลาย การยินยอมที่จะลดอัตตา หรือระดับตำแหน่งลง เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันในลักษณะของ Partnership ซึ่งการจะทำเช่นนั้นได้ดี จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังความคิด ความเชื่อ และปูพื้นทักษะในด้านนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อแก้ไขโจทย์ดังกล่าว

 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับที่มาของพฤติกรรมมนุษย์ที่มีความหลากหลาย

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีเทคนิคและวิธีการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

หัวข้อการอบรม

  ความหลากหลายในองค์กรเกิดขึ้นเพราะอะไร

  มิติของความหลากหลาย

  ความท้าทายบนความหลากหลาย

  ความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration Skill)

  • หลักการทำงานร่วมกันในวัยทำงานให้ประสบผลสำเร็จ

  พักเบรก

  พฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อจิตใจผู้อื่น

  ความฉลาดทางอารมณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

  เทคนิคการเข้าใจผู้อื่นผ่านเครื่องมือทางจิตวิทยา เช่น DISC ทฤษฎีบุคลิกภาพ และ Generation Gap

  เทคนิคการทำงานกับผู้อื่น เช่น การแสวงหาความร่วมมือ การเข้าอกเข้าใจ (Empathy) การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การโน้มน้าวและจูงใจให้ประสบความสำเร็จ ฯลฯ

  พักกลางวัน

  รู้จักลักษณะ ทัศนคติและพฤติกรรมพนักงานแต่ละ Generation

  การคิดเชิงบวก ยอมรับความแตกต่าง และปรับตัวเข้าหาพนักงานแต่ละ Generation

  การสื่อสาร การประสานงาน และการทำงานร่วมกับพนักงานแต่ละ Generation ด้วยความเข้าใจ

  พักเบรก

  มนุษย์สัมพันธ์เพื่อการทำงานร่วมกันที่สัมฤทธิ์ผล

  เทคนิควิธีการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในการสร้างมิตรกับคนแต่ละ Gen

  หลักการพัฒนาตนเพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงานในแต่ละ Gen

  เทคนิคสร้างการทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ

  สรุปตอบคำถาม

รูปแบบการอบรม

          การบรรยาย (30%)

การชมวีดีทัศน์ การใช้เกมและกิจกรรม (30%)

การเรียนรู้จากกรณีศึกษาและองค์กรชั้นนำ (20%)

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (20%)

รูปเเบบ Public Training

ราคา โปรโมรชั่น  3,900 บาท/วัน

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

สถานที่จัดอบรม :  โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท20 ติด BTS อโศก

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

หลักสูตรสามารถเลือกจัดรูปเเบบ IN HOUSE  ในองค์กรเเจ้งได้ค่ะ

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Scheduled Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ