เปิดรับสมัคร ยืนยัน  หลักสูตร แนวทางการบริหารคุณภาพในการจัดซื้อ ตามมาตรฐาน ISO 9001-2015 อบรม 17 มี.ค.65

เปิดรับสมัคร ยืนยัน  หลักสูตร แนวทางการบริหารคุณภาพในการจัดซื้อ ตามมาตรฐาน ISO 9001-2015 อบรม 17 มี.ค.65

 

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM เวลาอบรม 09.00-16.00 

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

 • สมัครเข้าอบรม 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศ

 

หลักการเหตุผล

          ในการบริหารการจัดการยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงและรวดเร็ว ทั้งในด้านเทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภค ประกอบกับการแข่งขันกันสูง ซึ่งทุกองค์กร ต่าง ๆ ก็มุ่งมั่นในสร้างความแตกต่าง เพื่อให้มีจุดแข็งที่สามารถแข่งขันได้ ประกอบกับมีการพัฒนากระบวนการการดำเนินการเพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพ และลดต้นทุนในการดำเนินการ

          แต่กระนั้นก็ตาม การลดต้นทุนการดำเนินการภายในอย่างเดียวไม่พอ เพราะประตูด่านแรกของต้นทุนขององค์กร คือ ต้นทุนที่เกิดจากการจัดซื้อ เพราะถือว่าได้ว่า เมื่อฝ่ายจัดซื้อ วัตถุดิบ หรือ สินค้ามา ก็ถือว่าเป็นต้นทุนวัตถุดิบทางตรง หรือ ต้นทุนสินค้าขายทันที ดังนั้นกระบวนการการบริหารการจัดซื้อ ถือว่าเป็นกระบวนการการดำเนินการที่สำคัญอีกกระบวนการหนึ่ง ซึ่งผู้บริหาร ต้องให้ความใส่ใจในการบริหารการจัดซื้อให้มีกระบวนการจัดซื้อที่มีคุณภาพในด้านวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ต่าง ๆ เครื่องจักร เครื่องใช้สำนักงาน ที่องค์กรต้องดำเนินการให้มีคุณภาพ และบริบทเพื่อให้มีคุณภาพนั้น แนวทางที่สำคัญที่ให้ได้ตามที่ต้องการและสอดคล้องกับหลักสากลที่เป็นที่ยอมรับนั้น การบริหารการจัดซื้อควรเป็นไปตามแนวทางของ ISO9001-2015

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ทราบบริบทความหมายด้านการจัดซื้อตามแนวทาง ISO 9001-2015

 2. เพื่อศึกษาถึงวิธีการจัดทำเอกสารวิธีการจัดซื้อตามมาตรฐาน ISO 9001-2015

 3. เพื่อศึกษาวิธีการจัดทำทะเบียนผู้ขาย

 4. เพื่อศึกษาถึงวิธีการประเมินผลผู้ขายอย่างไรให้เข้ากับระบบ

 5. เพื่อให้สามารถนำเทคนิคกระบวนการจัดซื้อไปปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อการอบรม

 1. กรอบความคิด (Growth Mind Set and Outward Mind Set) ทางด้านการซื้อ เพื่อให้การจัดซื้อมีประสิทธิภาพ

 2. หลุมพรางด้านการจัดซื้อ เพื่อหลีกเลี่ยงกับดักความคิดและหลุมพรางทางด้านการจัดซื้อ

 3. สมรรถนะที่สำคัญ ของบุคลากรด้านการจัดซื้อ เพื่อให้ตระหนักรู้ถึงทักษะ ความรู้ที่สำคัญของนักจัดซื้อ

 4. Spend Analysis ส่งผลต่อ รายงานทางการเงินอย่างไร

 5. กระบวนการการบริหารงานผลิต บริหารงานคลังสินค้า ส่งผลต่อการจัดซื้อและภาระค่าใช้จ่ายการจัดซื้ออย่างไร

 6. ทำความเข้าใจกระบวการการจัดซื้อ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อที่เร็วและมีประสิทธิภาพในต้นทุนที่ควบคุมได้

 7. เรียนรู้แนวความคิดของคุณภาพด้านการจัดซื้อภายใต้บริบท ISO 9001-2015

 8. เรียนรู้ วิธีการขึ้นทะเบียนและจัดทำบัญชีผูู้ขาย (Approved Vendor List : AVL)

 9. วิธีการประเมินผู้ขาย (Vendor Evaluation)

 10. วิธีจัดทำเอกสารการจัดซื้อตามมาตรฐาน ISO 9001:2008

 11. วิธีจัดทำเอกสารการขึ้นทะเบียนและจัดทำบัญชีผู้ขาย

 12. วิธีจัดทำเอกสารการประเมินผู้ขาย

 

แนวทางในการอบรม     บรรยาย 50%  และ group coaching 50% ในแนวทาง Appreciate Inquiry and

                                Positive Psychology

ผู้เข้าอบรม                  พนักงานฝ่ายจัดซื้อ ผู้บริหารฝ่ายจัดซื้อของ บริษัท

ระยะเวลาการอบรม        1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม          ไม่ควรเกิน 30

วิทยากร                    อ.เหรียญชัย นำชัยศรีค้า

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

หลักสูตรสามารถจัดอบรมเเบบ In-house องค์กรเเจ้งได้ค่ะ

Line id : @Tesstraining

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

Scheduled Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ