Public Training หลักสูตร IMDS Training (Basic International Material Data System (IMDS) หลักสูตร 2 วัน (10-11 มี.ค.65)

Public Training หลักสูตร IMDS Training (Basic International Material Data System (IMDS) หลักสูตร 2 วัน (10-11 มี.ค.65)

 

เปิดจัด วันที่ 10-11 มีนาคม 2565 โรงเเรม Rattanachol Hotelจ.ชลบุรี

 ห้ามพลาดเร็วๆนี้ 

(รูปเเบบ เข้มข้น 2 วันเต็ม 09.00-16.00  ฝึกปฏิบัติจริง) ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเตรียม โน๊ตบุ๊คด้วยค่ะ

(เลือกวันอบรมได้ค่ะ 1 วันเรียนได้ค่ะ หรือ 2 วันเเจ้งค่ะ)

 

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

 • เพื่อให้เข้าใจข้อกำหนดของกฎหมายการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์

 • เพื่อให้สามารถกรอกข้อมูลและจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้องตามหลักข้อกฎหมายและมาตรฐานสากล

 • เพื่อให้ทราบถึงการควบคุมสารต้องห้ามหรือสารอันตรายที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ในผลิตภัณฑ์และให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย

หลักการและเหตุผลของหลักสูตร

เนื่องจากธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้าแล้ว นอกจากเราต้องดำเนินการ Set up ระบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้สามารถทำการผลิตให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการแล้วนั้น สิ่งหนึ่งที่ทุกบริษัทฯ จะมองข้ามไม่ได้ คือ สินค้าต้องปราศจากสารปนเปื้อนที่เป็นพิษและส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ นั่นก็คือสารเคมีที่จัดอยู่ในจำพวกสารโลหะหนักนั่นเอง อาทิ เช่น โครเมียม แคดเมียม ปรอท ตะกั่ว และอื่นๆ ซึ่งเป็นเรื่องยากถ้าผู้ประกอบการ ไม่มีความรู้ ความเข้าใจอย่างเพียงพอ เพราะนอกจากผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ว่าด้วยเรื่องการควบคุมสารปนเปื้อน คือ ELV, ROHS, REACH, SVHC, 76/769/EEC, PFOS, DMF, WEEE, ตลอดจนข้อกำหนดสารเคมีชนิดอื่นๆที่ทาง OEM และหน่วยงานที่ทำการควบคุมและบังคับใช้กฎหมาย ได้ประกาศฯ ควบคุม หรือ ห้ามใช้ ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ทุกบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ตลอดจนต่อไปในอนาคต IMDS : International Material Data System หรือ ระบบข้อมูลวัสดุสากล ซึ่งเป็นระบบที่สำคัญมากที่เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้า ดังนั้นทุกโรงงาน / บริษัท ไม่ว่าจะเป็น เทรดดิ้ง จำเป็นต้องดำเนินการทำข้อมูลในระบบนี้เพื่อ Support ให้กับคู่ค้าของตน ซึ่งทางผู้ผลิตจะต้องดำเนินการกรอกข้อมูลวัตถุดิบ ข้อมูลสารเคมี เข้าไปในระบบ IMDS และดำเนินการส่งให้คู่ค้าของตน แต่ปัญหาคือผู้ผลิตยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายซึ่งว่าด้วยเรื่องการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนดในกลุ่มประเทศทาง EU / Asia และข้อกำหนดในระบบ IMDS หากบริษัทฯใดไม่ดำเนินการจะถูกสั่งห้ามไม่ให้ทำการผลิต ห้ามส่งออกและซื้อขายสินค้าโดยเด็ดขาด

ผู้รับช่วงผลิตจะต้องแนบข้อมูล IMDS Report ในเอกสาร “อนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (PPAP)” เพื่อเป็นการรับประคุณภาพผลิตภัณฑ์ของตัวเองว่าปราศจากสารปนเปื้อนและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ซึ่งผู้รับช่วงผลิต (Suppliers) ต้องไม่มีโอกาสผิดพลาดแม้แต่ครั้งเดียว เพราะนั่นหมายถึง องค์กรของท่านจะถูกย้ายเข้าไปอยู่ในบริษัทฯกลุ่มเสี่ยงที่อันตรายทันที และทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาล

หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ข้อกำหนดของกฎหมายด้านการควบคุมสารปนเปื้อน ELV, ROHS, REACH, SVHC, 76/769/EEC, PFOS, DMF, WEEE, IMDS ในผลิตภัณฑ์ภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติจริงในระบบIMDS เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ขององค์กรได้อย่างถูกต้อง

วันที่ 1 BASIC IMDS

– ความหมายของและข้อกำหนด SOC, ROHS, ELV, WEEE, 76/769/EEC, PFOS / PFOA, REACH / SVHC, IMDS

– บทบาทหน้าที่ของแต่ละแผนก

– หน่วยงานตรวจและทดสอบสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์

– ข้อกำหนดและกฎระเบียบของประเทศ NORWAY

– ข้อกำหนดและกฎระเบียบของ REACH/SVHC

– ข้อกำหนดและกฎระเบียบการควบคุมสารปนเปื้อนทั้งหมดในอุตสาหกรรมยานยนต์

– ขั้นตอนการควบคุมสารปนเปื้อนทั้งหมดในอุตสาหกรรมยานยนต์

 1. HISTORY AND BACKGROUND OF THE IMDS

 • REGISTRATION OF A COMPANY IN THE IMDS

 • THE EUROPEAN END-OF LIFE VEHICLES DIRECTIVE (ELV)

 • THE RESTRICTION OF SUBSTANCE CONTROL FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY.

 • DATA FLOW FROM SENDERS TO RECIPIENTS AND DATA VISIBILITY

 • IMDS-GUIDELINES AT A GLANCE

 1. THE IMDS SYSTEM & DEFINITIONS

 • SYSTEM ACCESS AND ADMINISTRATION

 • BASIC & COMPLETE SYSTEM FUNCTIONALITY

 • SECURITY CONCEPT AND CONFIDENTIALITY

 • MATERIAL DATA SHEET (MDS) AND MODULES

 • BASIC SUBSTANCES LIST, GADSL AND SVHC IN THE IMDS

 • PROCESS CHEMICALS IN IMDS

 • FLAT-BILLS-OF-MATERIAL (FBOM)

 • COMPONENTS, SUB-COMPONENTS, MATERIALS, BASIC SUBSTANCES

 • MODULES, PRODUCT TREE STRUCTURES, NODES

 1. MATERIAL DATA SHEET ( MDS ) & EXERCISE

 • MATERIAL DATA SHEET (MDS) AND MODULES

 • MDS / MODULE INGREDIENT TREE STRUCTURE

 • CREATING, MODIFYING, AND SUBMITTING A MDS

 • CUSTOMER DATA QUALITY STANDARDS

 • PROPRIETARY INFORMATION HANDING

 • CREATION OF TREE STRUCTURES

 • CREATION AND INTEGRATION OF OWN DATA

 • CHECK AND INTEGRATION OF RECEIVED SUPPLIER DATA

 • CHECK AND INTEGRATION OF PUBLISHED DATA

 • USAGE OF JOKERS

 • INTERNAL CHECK ROUTINES

 • MATERIAL SUBSTANCE CHECK

 1. PROCESS & OTHER FUNCTIONS ( EXERCISE )

 • APPLICATION ID CODES, RECYCLATE DATA, AND PARTS MARKING

 • SENT / RECEIVED FUNCTIONS

 • ACCEPTING / REJECTING A MDS

 • COPY AND NEW VERSION FUNCTIONS

 • CREATE COPY ( COPY ), CREATE MODULE

 • MDB-ACTIONS (INTERNAL RELEASE, SEND, PUBLISH, PROPOSE, FOR-WARD )

 1. IMDS MANAGEMENT & STRATEGY

 • SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

 • INTERNAL ORGANIZATION AND DATA MANAGEMENT

 • APPROACH TO IMPLEMENTATION

 • DATA NEEDS / SYSTEM REQUIREMENTS

 • THE FUTURE OF IMDS

วันที่ 2 ADVANCE IMDS

 1. IMDS ADMINISTRATION & IMPLEMENTING IMDS IN ORGANIZATION

 • CLIENT MANAGER ADMINISTRATION FUNCTIONS

 • NEW USER SETUP ( IMDS TEAM – ROLES AND RESPONSIBILITIES ), PASSWORD RESET, EDITING

 • SCOPING YOUR IMDS WORKLOAD AND CALCULATING NECESSARY RESOURCE

 • THE ROLE OF IT SOLUTIONS IN IMDS

 • SETTING YOUR IMDS ACCOUNT – WHEN SHOULD YOU USE ORGANIZATIONAL

UNITS ?

 • FUNCTION OF A CLIENT MANAGER AND CONTACT PERSON

 • SETTING YOUR IMDS ACCOUNT – WHEN SHOULD YOU USE ORGANIZATIONAL

UNITS ?

 1. MANAGEMENT OF DATA RECEIVED BY SUPPLIERS

 • ESTABLISHING DATA QUALITY STANDARDS

 • REVIEW / ANALYSIS OF DATA INFLOWING

 • IDENTIFICATION OF PROBLEMATIC DATA

 • SUPPLIER COMMUNICATION

 • DATA TRACKING METHODS

 • ESTABLISHING TRACKING AND MANAGEMENT SYSTEMS FOR YOUR SUPPLIERS

 • IMDS CHECK FUNCTION

 • HOW TO HANDLE SUPPLIERS WHO CANNOT / WILL NOT PROVIDE IMDS DATA

 • PROCESSING SUPPLIERS SUBMISSIONS – SETTING DATA QUALITY STANDARD AND

ACCEPTING AND REJECTING SUPPLIER MDSS

 1. ADVANCE DATA ENTRY FUNCTIONS

 • TIME – SAVING TECHNIQUES

 • INTERNAL DATA LIBRARIES

 • MDS REQUEST FUNCTIONALITY

 • NEEDS FOR NEW SUBMISSIONS

 • ANALYZING DATA FOR REACH SVHCS

 • USING THE MDS REQUEST FUNCTION IN IMDS

 1. MATERIAL AND RESTRICTED SUBSTANCE ISSUE

 • GLOBAL AUTOMOTIVE DECLARABLE SUBSTANCE LIST ( GADSL ) LIST

OF RESTRICTED SUBSTANCES AND DECLARABLE SUBSTANCE

 • OEM IMDS REQUIREMENT AND ACCEPTANCE CRITERIA

 • IMDS DATA RECOMMENDATIONS

 • ELV ANNEX II EXEMPTIONS

 • REPORTING A PRINTED CIRCUIT BOARD IN IMDS ( USING GENERIC PUBLISHED PART DATA FROM THE IMDS

STEERING COMMITTEE )

 • ELV ANNEX II EXEMPTIONS

 1. IMDS MANAGEMENT ISSUE

 • IMPLEMENTING IMDS

 • INTEGRATING IMDS INTO QUALITY PROGRAMS

 • ESTABLISHING INTERNAL AND SUPPLIERS DATA QUALITY STANDARDS

 • DATA NEEDS / SYSTEM REQUIREMENTS

 • COMPLETING YOUR ASSEMBLY AND SUBMITTING TO YOUR CUSTOMER USING THE ANALYSIS FUNCTION TO CHECK OVERALL SVHC CONTENT

 • SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

 

วิทยากร :  อาจารย์พิทักษ์  บุญชม

ประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรม

 • ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ บริษัท YOUNGSIN METAL (THAILAND)

 • ผู้จัดการฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ บริษัท YOUNGSIN METAL (THAILAND)

 • หัวหน้าทีมวิศวกรอาวุโสฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัท มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

 • หัวหน้าฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ บริษัท แอดวิคส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

 • หัวหน้าฝ่ายวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และควบคุมคุณภาพ บริษัท มาคิตะ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

หลักสูตรลิขสิทธิ์ราคาท่านละ 15,000 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) รวมอาหารกลางวันโรงเเรม

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *